Copyright

This website is sponsored by Thulung Language Development Center.

ओराम साईट थेन्मुकाम लागि PhilipRai96@yahoo.com बेनि

उल्लेख मेबेम्मा थारिका ओराम सामाग्रि कपिराइट Thulung Language Development Center डा निहित दुम