होम

ओराम थुलुङ मिडिया वेबसाइट डा खोत्ले थुलुलाइ हुनाखाना बु सो़।

 

  

अोराम वेवसाइटडा   खोत्ले थुलुलाई  सेव बु।

 गानी  आसिन्डा  माम्चु़नीकु दुथाममिम कोमु काम्सो थ्योमु नुङ रेम्मु ल्वानी।

मेम्मा थुलुङ ल्वाडा बाइबल वो थो़मु चाम्नी।